OBIECTIVE SPECIFICE
 1. Facilitarea accesului si participării in Învăţământul primar si secundar pentru 40 de preşcolari si 120 de şcolari din mediul rural aflaţi la risc de abandon/parasire timpurie a scolii, pe perioada a 24 de luni
 2. Sporirea cu 60 % a gradului de implicare al părinţilor in activităţile desfăşurate de scoală pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie, pe durata proiectului
 3. îmbunătăţirea cu 70 % a gradului de conştientizare in comunitate fata de riscurile generate de fenomenul de părăsire timpurie a scolii prin promovarea unor campanii de informare pe toata perioada proiectului
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
 1. Angajare echipa (lunile 1, 5): in luna 1: manager proiect, asistent manager,responsabil financiar, contabil, consilier juridic, in luna 5: 1 asistent social, 1 psiholog, 13 cadre didactice pentru activităţi cu preşcolari (3 cadre) si şcolari (10 cadre), 2formatori.Se subcontracteaza o firma pentru asigurarea hranei zilnice
 2. Amenajarea spaţiului (1 sala dintr-o grădiniţa si 2 sali dintr-o scoală ) (lunile 1-5) - spaţiul necesita următoarele lucrări: montare termopane, refacere podea, tavan fals regips, lambriuri zugrăveli
 3. Desfăşurarea de acţiuni de mediatizare si vizibilitate a proiectului (lunile 1-24): - conferinţe de presa la inceputul si finalul proiectului; trimestrial se transmit comunicate de presa mass-mediei; in lunile 4, 8, 12, 20 si 24 membrii echipei participa la emisiuni TV; se organizează 14 întâlniri in comuna pentru informare despre proiect. La acţiunile de informare se prezintă finanţatorul, aplicantul, proiectul si se respecta regulile de vizibilitate din Manualul de identitate Vizuala. Activitatea este coordonata de asistentul manager
 4. Campanie de informare pentru creşterea gradului de conştientizare in vederea prevenirii si reducerii fenomenului de părăsire timpurie a scolii ( lunile 1-21): se organizează întâlniri in comunitate: stabilirea temelor, realizarea materialelor, anunţuri, invitarea cadrelor didactice, autorităţilor locale, părinţilor, membrii din comunitate, diseminarea de materiale informative. Se urmăreşte crearea unei retele/parteneriat intre scoală, instituţii locale/judeţene, servicii sociale, de ocupare si sănătate, precum si promovarea principiului egalităţii de şanse si de gen, dezvoltarea durabila
 5. Achiziţii (lunile 1-5): 4 calculatoare, 4 laptop-uri, 3 video proiectoare, 3 ecrane deproiecţie, 4 imprimante multifuncţionale, 1 tel/fax, 3 TV, 3 DVD, 4 scannere, 3 tableelectronice de scris, 1 camera video, 1 aparat foto digital, 90 de mese şcolari sipreşcolari, 90 scaune de scaune şcolari si preşcolari, 1 fiset, 10 dulapuri, 3 frigidere,1 copiator color A3, 11 birouri, 11 scaune birouri, un microbuz.Va fi subcontractata o firma de catering pentru asigurarea hranei zilnice pt copiiiintegraţi pe proiect.
 6. Formarea cadrelor didactice ( lunile 2-5) - este destinata unui număr de 13 cadre didactice ce isi desfăşoară activitatea in instituţiile şcolare din comuna: 4 scoli si 3 grădiniţe si se va concentra pe dobândirea de abilitaţi si competente necesare desfăşurării activităţilor proiectului atat pentru preşcolari si şcolari din invatamantul primar si secundar (educaţie remedíala, predare centrata pe elev, invatare asistata, metode active de predare - invatare), cat si pentru părinţi ("scoală părinţilor", implicarea părinţilor in activităţi şcolare, crearea unui parteneriat activ intre scoala-com unitate).
 7. Activităţi destinate unui număr 40 preşcolari din 3 gradinte din comuna ( lunile 5-24):Pe durata anului şcolar:
  • Invatare asistata pt 20 de preşcolari ce presupune elaborarea de materiale didactice si de invatare, adaptarea acestora la specificul si nevoile preşcolarilor cu dificultăţi de invatare, aplicarea acestora in activitatea de invatare prin echipa :educatoare - cadru didactic de sprijin.
  Pe durata vacantei:
  • Activităţi de adaptare a curricumului din invatamantul preşcolar pentru formarea competentelor cheie necesare debutului şcolar si aplicarea acestora in cadrul programului grădiniţa de vara; Beneficiari sunt 40 preşcolari care din diverse motive nu si-au însuşit curricula şcolara minimala pentru debut şcolar
  • Activităţi extracurriculare pentru 40 beneficiari vizează perioada vacantelor de vara si constau in activităţi de recreere, de socializare si petrece a timpului liber intr-un mod cat mai plăcut.
 8. Activităţi destinate unui număr de 120 şcolari din 4 scoli din comuna pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a scolii (lunile 5-24). Pe durata anului şcolar:
   • Activităţi de educaţie remedíala prin programe scoală dupa scoală destinat unui număr de 120 elevi din ciclurile primar si gimnazial din 4 scoli din comuna , care au performante şcolare scăzute si pe cei care din diferite motive (sociale, familiale, de sănătate) sunt la risc de a abandona/parasii timpuriu scoală Elevii vor primi sprijin in realizarea temelor, însuşirea curriculei şcolare, consolidarea cunoştinţelor dobândite.Se urmareaste si implicarea părinţilor in aceasta activitate prin prezenta acestora (acolo unde este posibil) periodic la activităţile pentru care sprijinul copilului din partea familiei este absolut necesara. Programele sunt bazate pe nevoile de invatare identificate si pe corectarea dificultăţilor constate in citit, scris, socotit si abilităţile de invatare. Predarea va fi centrata pe elev, personalizata, cu caracter interactiv, cu implicarea activa si responsabilizarea părinţilor.
   • Orientare/ consiliere ai asistenta educaţionala pentru 60 elevi: se va desfăşura de catre psiholog. Se are in vedere realizarea activităţii de consiliere educaţionala in vederea reducerii abandonului şcolar, implicării familiei; realizarea activităţii de orientare şcolara si profesionala pentru elevii care finalizează un ciclu şcolar.
  Pe durata vacantei:
  • Scoală de vara se desfăşoară pe perioada vacantei de vara pentru 60 elevi din ciclul gimnazial din comuna. Pe perioada verii elevii vor primi sprijin pentru consolidarea curriculei şcolare si consolidarea cunoştinţelor dobantite in anul şcolar anterior.
  • Activităţile extracurriculare pentru 60 beneficiari vizează perioada vacantelor de vara si constau in activităţi de recreere, de socializare si petrece a timpului liber intr-un mod cat mai plăcut.
 9. Atat preşcolarii cat si şcolarii vor beneficia de hrana zilnica atat pe perioada activităţilor desfăşurate in timpul anului şcolar, cat si pe perioada vacantelor.
 10. Activităţi pentru părinţi (lunile 3-21):
 • - intalniri intre părinţi si cadre didactice pentru 160 de părinţi; oferirea de servicii de consiliere sociala si psihologica, sprijin financiar lunar pt 30 de familii, orientare, consiliere si asistenta educaţionala; activităţi de tip scoală părinţilor pentru 100 de părinţi
METODOLOGIE
Desfăşurarea de acţiuni de mediatizare, vizibilitate a proiectului si campanie de sensiblizare (lunile 1-24):
- 2 conferinţe de presa, trimestrial se trimit comunicate de presa mass-mediei,
- se organizează 7 intalniri in comuna pe temele propuse in campanie in lunile 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 la care sunt invitate: cadre didactice, reprezentanţi instituţii, părinţi, urmarindu-se crearea de retele/parteneriate pentru sprijinirea educaţiei
- se organizează 7 intalniri in scoală pentru informare vis-a-vis de proiect in lunile 2,4,7,10,13,15,19
- se disemineazal 500 de pliante, 1500 fluturaşi, 800 de broşuri, 50 afişe
- realizarea de convenţii de colaborare cu instituţii locale

Activităţi destinate preşcolarilor (lunile 5-24):
Pe durata anului şcolar:
- învăţare asistata se va desfăşura pe perioada de 8 luni de gradinita/an pentru 20 copii preşcolari cu dizabilitati/ dificultăţi de invatare; dupa orele de program cate 10 ore/ săptămâna (2 şedinţe copil beneficiar) de catre cadrul didactic de sprijin monitorizat de psiholog.
Pe durata vacantei:
- grădiniţa de vara pentru 40 copii, cate cate 2 luni/ an, prezenta zilnica cate 4 ore/ zi (luni - vineri). Selecţia este realizata de psiholog si cadrele didactice din grădiniţe. Se vor aplica teste curriculare in vederea stabilirii lacunelor se va realiza evaluarea psihopedagogica iniţiala a fiecărui beneficiar pentru stabiliriea planurilor de acţiune si planificarea activităţii. La sfârşitul programului se va realiza evaluarea finala a fiecărui beneficiar. Activitatea este realizata de 1 cadru didactic de sprijin grădiniţa (4 luni;2 luni/an)
- activităţi extracurriculare pentru 40 de preşcolari -5 excursii si 5 drumeţii organizate de catre psiholog, asistent social si 1 cadru didactic grădiniţa (8 luni, 4 luni/an) implicate in programele grădiniţa de vara, coordonaţi de asistentul manager. Excursiile au o durata de 8-10 ore iar drumeţiile de 3 ore.

Activităţi destinate şcolarilor (lunile 5-24)
Pe durata anului şcolar
- programul scoală dupa scoală se desfăşoară dupa orele de curs, pentru 120 beneficiari (40 învăţământ primar, 80 învăţământ gimnazial) :cate 2 ore/zi, 3 zile/ săptămâna cu 6 cadre didactice, cate un cadru didactic la 20 elevi
- orientare, consiliere si asistenta educaţionala pt 60 elevi - şedinţe de consiliere individuala si de grup

Pe durata vacantei
- scoala de vara -se va realiza selecţia a 60 beneficiari in ultimele luni de scoală de către cadrele didactice implicate impreuna cu psiholog. Programul se desfăşoară de către 4 cadre didactice (4 cadre didactice/ grupa; 4 grupe a cate 15 elevi), 3 ore/zi, zilnic (luni- vineri), 4 luni-2 luni / an in timpul vacantei de vara
- Activităţi extracurriculare organizate de asistent social, psiholog, cadrele didactice coordonaţi de asistentul manager pentru 60 elevi. Excursiile au o durata de 8-10 ore iar drumeţiile de 3 ore. Beneficiari sunt cate 60 elevi pentru fiecare activitate prin rotaţie, 8 luni-4 luni/an.

Activităţi pentru părinţi (lunile 3-21)
- organizează pentru 160 părinţi întâlniri cu cadrele didactice pentru prezentarea proiectului, identificarea de activităţi din scoală in care pot fi implicaţi si părinţii
- oferă servicii de consiliere sociala si psihologica, orientare, consiliere si asistenta educaţionala pentru 100 părinţi/ aparţinători legali ai acestora
- sprijin financiar pentru 30 de familii cu probleme sociale/financiare grave Activitate desfăşurata de asistentul social si psiholog.

REZULTATE ANTICIPATE
1 Facilitarea accesului si participării in invatamantul primar si secundar pentru 40 de preşcolari si 120 de şcolari din mediul rural aflaţi la risc de abandon/parasire timpurie a scolii, pe perioada proiectului:
- 20 preşcolari beneficiari de Invatare asistata
- 40 preşcolari beneficiari de programul grădiniţa de vara
- 40 preşcolari beneficiari ai activităţilor extracurriculare
- 120 de şcolari beneficiari de activităţi de educaţie remediala prin programe scoală dupa scoală an (din care 40 invatamant primar, 80 beneficiari invatamant gimnazial)
- 60 elevi beneficiari de servici de orientare, consiliere si asistenta educaţionala
- 60 elevi beneficiari de activitatea scoală de vara
- 60 elevi beneficiari de activităţi extracurriculare
-13 cadre didactice formate si implicate in proiect
- realizarea de achiziţii de echipamente si materiale didactice care sprijină îmbunătăţirea calităţii actului educaţional

2. Sporirea cu 60 % a gradului de implicare al părinţilor in activităţile desfăşurate de
scoală pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie, pe durata proiectului
- 30 de familii beneficaire de sprijin financiar
- 160 de părinţi participanţi la întâlnirile organizate pentru prezentarea proiectului
- 100 de parlnti beneficiari de servicii de consiliere sociala si psihologica, orientare, consiliere si asistenta educaţionala

3. îmbunătăţirea cu 70 % a gradului de conştientizare in comunitate fata de riscurile
generate de fenomenul de părăsire timpurie a scolii prin promovarea unor campanii
de informare pe toata perioada proiectului
- 2 conferinţe de presa (pentru lansarea si finalizarea proiectului)
- 5 apariţii la emisiuni TV
-14 întâlniri organizate in comuna pentru Informare despre proiect
- diseminarea a 1500 de pliante, 1500 fluturaşi, 800 de broşuri, 50 afişe
- realizarea a 6 convenţii de colaborare cu instituţii locale

RESURSELE ALOCATE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Activităţile derulate cu preşcolarii si şcolarii se realizează intr-o grădiniţa si intr-o scoală din comuna. Se achiziţionează 4 calculatoare, 4 laptop-uri, 3 videoproiectoare, 3 ecrane de proiecţie, 4 imprimante multifuncţionale, 1 tel/fax, 3 TV, 3 DVD, 4 scannere, 3 table electronice de scris, 1 camera video, 1 aparat foto digital, 90 de mese şcolari si preşcolari, 90 scaune de scaune şcolari si preşcolari, 1 fiset, 10 dulapuri, 3 frigidere, 1 copiator color A3, 11 birouri, un microbuz, 11 scaune birouri.

Pentru echipa de management se pune ia dispoziţie un birou in scoală centrala. Aparatura si echipamentele sunt necesare asistării invatarii intr-un mod interactiv, centrat pe elev, atractiv si personalizat.
Frigiderele sunt necesare depozitarii suplimentului nutritiv ce se serveşte copiilor. Cadrele didactice implicate vor fi formate de 2 formatori acreditaţi de MEDC.

Cadre didactice:
-1 cadru didactic preşcolari grădiniţa invatare asistata -16 luni
-1 cadru didactic preşcolari grădiniţa de vara - 4 luni
-1 cadru didactic preşcolari activităţi extracurriculare - 8 luni
- 6 cadre didactice şcolari pentru programul de dupa scoală - 16 luni
- 4 cadre didactice şcolari pentru scoală de vara si activităţi extracurriculare - 8 luni Psihologul aplica teste curriculare in vederea stabilirii lacunelor, realizează evaluarea psihopedagogica iniţiala a fiecărui beneficiar pentru stabilirea planurilor de acţiune si planificarea activităţii. La sfârşitul programului se va realiza evaluarea finala a fiecărui beneficiar.

Pentru desfăşurarea activităţilor cu părinţii asistentul social va realiza anchete sociale si planuri de intervenţie, iâr psihologul va face evaluări psihologice (cand este necesar). Aceştia oferă servicii de consiliere sociala, respectiv psihologica. Pentru sprijinirea familiilor copiilor cu situaţie materiala precara se acorda sprijin material.

Activităţile extracurriculare se realizează pe durata vacantei de asistent social, psiholog si cadre didactice
Activităţile de orientare/ consiliere si asistenta educaţionala sunt implementate de asistentul social si psiholog
Se achiziţionează un microbuz (sub forma de leasing) pentru transportul copiilor la domiciliu dupa finalizarea activităţilor şcolare, precum si pentru deplasarea in timpul vacantelor pentru activităţile şcolare si cele extracurriculare. Se angajează un şofer Zilnic copiii primesc supliment nutritiv - activitate subcontractata.

MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Manager de proiect
- expert tip B experienţa 4 ani in derularea proiectelor, a coordonat alte 2 proiecte sociale din comuna, curs de formare managementul proiectelor

Asistent manager
- expert tip A sprijină managerul de proiect, coordonează
echipa de implementare
- peste 9 ani de experienţa in managementul de
proiect, contractarea si monitorizarea a mai mult de 50 de proiecte de dezvoltare regionala
- intre 1999-2004 a lucrat de expert regional contractare si monitorizare proiecte de dezvoltare regionala

Responsabil financiar
- expert tip C asigura managementul financiar experienţa 3 ani in managementul proiectelor, studii economice, master managementul proiectelor, proiecte similare derulate: Phare 2006/018 - 147.04.02 Coeziune Economica si Sociala Dezvoltarea Resurselor Umane

Contabil
- expert tip A lucrează in cadrul primăriei de 8 ani

Consilier juridic
- expert tip A acorda consultanta pt drept civil, muncii, achiziţii, Certificat de absolvire a cursurilor de formare continua, specializarea Drept comercial, 5 ani experienţa, Licenţiat in ştiinţe juridice Specializarea: Drept

Psiholog
- expert tip A, evaluări, consilieri de specialitate experienţa de 6 ani pe proiecte ca manager, asistent manger sau psiholog, licenţiat in psihologie si sociologie, curs in managementul proiectelor, proiecte semnificative: Phare/2006/018-147,04.02 Coeziune Economica si Sociala Dezvoltarea Resurselor Umane, Phare/2003/005-551.01.02, Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate, Phare Sprijin si educaţie pentru toti - As Reninco

Asistent social
- expert tip A evaluează, identifica beneficiarii, implemeteaza masuri de asistenta sociala, experienţa 8 ani in managementul proiectelor, master in managementul proiectelor, licenţiat in asistenta sociala, a coordonat peste 30 de proiecte, proiecte semnificative: Phare 2006/018-147.04.02 Coeziune Economica si Sociala Dezvoltarea Resurselor Umane, Phare 2003/005-551.01.02, Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate, Phare - Ricop, FRDS, Phare Sprijin si educaţie pentru toti - As Reninco

Contabil autorizat - experienţa 2 ani

Şofer - experienţa 2 ani

13 Cadre didactice din rândul cadrelor didactice din comuna 2 formatori acreditaţi MEDC

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Primăria asigura continuitate activităţilor proiectului prin preluarea costurilor pentru derularea activităţilor de sprijin pentru copii - plata a 5 cadre didactice, costurile administrative si hrana zilnica.

Structurile proiectului vor funcţiona dupa finalizarea proiectului din punct de vedere institutional si financiar deoarece activităţile propuse funcţionează in spatii puse la dispoziţie de primarie/scoli/gradinita care au ca destinaţie desfăşurarea de activităţi şcolare, iar costurile de susţinere vor fi preluate de primărie cu fonduri proprii.
 
Poze activitati